1. Cererea de inregistrare -original

2. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);

3. Carte de identitate sau pasaport titulari intreprindere individuala (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);

4. Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata);

5.Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);

6. Specimenul de semnatura al intreprinzatorului persoana fizica titulara a intreprinderii individuale (original);

7. Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (model 1 sau model 2, dupa caz).

8. Daca este cazul:
– precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al intreprinderii individuale (declaratie, etc.);
– documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (declaratie pe proprie raspundere);
– documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf);
– documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf);

9. In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata olograf).

10. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.