Registrul unic de control.

Actul normativ care reglementeaza acest registru este Legea nr. 252 din 10 iunie 2003.

Deci:

1. contribuabilii, persoane juridice inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, autorizate potrivit legii, au obligatia sa tina registrul unic de control.
2. celelalte categorii de contribuabili pot tine registrul unic de control, in functie de optiunea acestora.

SCOPUL
Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile: financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia muncii, inspectia muncii, protectia impotriva incendiilor, precum si in alte domenii prevazute de lege.
Evidentierea controalelor in registrul unic de control se face cu semnaturile reprezentantului legal al contribuabilului si organului de control.

In Romania, Registrul unic de control are ca scop evidenţierea tuturor controalelor desfăşurate la contribuabil de către toate organele de control specializate, în domeniile:
– financiar-fiscal,
– sanitar,
– fito-sanitar,
– urbanism,
– calitatea în construcţii,
– protecţia consumatorului,
– protecţia muncii,
– inspecţia muncii,
– protecţia împotriva incendiilor,
– alte organe/institutii, prevăzute de lege.

Contribuabilii au obligaţia de a prezenta organelor de control, in momentul in care acestea sosesc la firma, registrul unic de control. Organele de control au obligaţia de a consemna în registru, înaintea începerii controlului, următoarele elemente:
– numele şi prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul,
– unitatea de care aparţin,
– numărul legitimaţiei de control,
– numărul şi data delegaţiei/ordinului de deplasare,
– obiectivele controlului,
– perioada controlului,
– perioada controlată,
– temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul.

OBLIGATII

Contribuabilii prevazuti la pct.1 au obligatia de a prezenta organelor de control registrul unic de control.
Organele de control au obligatia de a consemna in registru, inaintea inceperii controlului, urmatoarele elemente: numele si prenumele persoanelor imputernicite de a efectua controlul, unitatea de care apartin, numarul legitimatiei de control, numarul si data delegatiei/ordinului de deplasare, obiectivele controlului, perioada controlului, perioada controlata, precum si temeiul legal in baza caruia se efectueaza controlul.
Organele de control sunt obligate ca inainte de inceperea actiunii de control sa consulte actele de control incheiate anterior, care au legatura cu domeniul lor de activitate, pentru a cunoaste constatarile facute, masurile stabilite si stadiul indeplinirii lor.
Controlul se poate desfasura numai dupa consemnarea in registrul unic de control a acestor date.
In situatia neprezentarii registrului unic de control, verificarea se efectueaza, iar cauzele neprezentarii se consemneaza in actul de control.
Dupa finalizarea controlului, in registrul unic de control se inscriu obligatoriu numarul si data actului de control intocmit.
INTOCMIRE

Registrul unic de control se numeroteaza, se sigileaza si se pastreaza de reprezentantul legal al unitatii verificate sau de inlocuitorul acestuia.

PASTRARE

Registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare.

DE UNDE SE OBTINE ?

Registrul unic de control se elibereaza, contra cost, de directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de inregistrare, in cazul comerciantilor, si pe baza certificatului de inregistrare fiscala, in cazul celorlalte categorii de contribuabili.

Contribuabilii nou-infiintati sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, sa achizitioneze registrul unic de control.

  • Opinia ta