Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627/02.09.2011, au fost reglementate o serie de modificări şi completări aduse Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, precum şi importante măsuri financiar-fiscale care au drept scop diminuarea poverii fiscale a contribuabililor prin încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante.

În articolul de mai jos, prezentăm în sinteză facilităţile acordate, precum şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de acestea.

Facilităţi acordate, condiţii

Potrivit noilor prevederi legale, pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, penalităţile de întârziere se anulează sau se reduc astfel:

a) penalităţile de întârziere se anulează dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011;

b) penalităţile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.

Penalităţile de întârziere la care se face referire mai sus reprezintă sancţiunea pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale, respectiv suma datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale, prevăzută la art. 120 indice 1 din Codul de Procedură Fiscală.

Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:

a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;

b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;

c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.

Atenţie! Perceperea penalităţilor de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.

Pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, actele administrativ fiscale sau titlurile executorii prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor fiscale principale, care au fost stinse în condiţiile menţionate mai sus, se desfiinţează, total sau parţial, chiar dacă împotriva acestora s-au exercitat ori nu căi de atac.

Pentru dobânzile datorate până la data stingerii şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, condiţia se consideră îndeplinită dacă dobânzile se sting până la termenul de plată al acestora care se stabileşte în funcţie de data comunicării, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

De asemenea, contribuabilii beneficiază şi de anularea sau reducerea unei cote de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale stinse prin plată sau compensare.

De reţinut! Măsurile financiar-fiscale menţionate intră în vigoare începând 5 septembrie 2011.

*

Baza legală: art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627/02.09.2011.